logo Kamila Walaszczyk-Ziomek

Kancelaria Radcy Prawnego

Kamila Walaszczyk-Ziomek
logo KIRP

Volenti non fit iniuria

Chcącemu nie dzieje się krzywda

Qui tacet consentire videtur

Milczenie uważa się za oznakę zgody
Serdecznie witam na stronie Kancelarii
prowadzonej przez radcę prawnego
Kamilę Walaszczyk-Ziomek

logo Kamila Walaszczyk-Ziomek


Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych a także dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych. Usługi są świadczone przede wszystkim na terenie województwa Zachodniopomorskiego (m.in. na terenie Kołobrzegu, Białogardu, Gryfic, Koszalina czy Szczecina), a w zależności od potrzeb Klientów również w pozostałych regionach kraju. Istnieje możliwość uzyskania porady on-line, co jest szczególnie wygodną formą dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą korzystać z tradycyjnej drogi kontaktu z prawnikiem.


Kancelaria stawia sobie najwyższe wymagania i cele: świadczenie usług o wysokim poziomie merytorycznym, solidne, rzetelne i efektywne poszukiwanie rozwiązań w konkretnych sprawach, dbałość o interes prawny Klientów oraz zapewnienie im poczucia prawnego bezpieczeństwa.


Zapraszam Państwa do owocnej współpracy

Kamila Walaszczyk-Ziomek

RADCA PRAWNY

Radca prawny Kamila Walaszczyk-Ziomek ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim uzyskując tytuł magistra prawa. Przynależy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie (nr wpisu: KO 770). Wiedzę prawniczą uzupełniła studiami magisterskimi na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (kierunek: bezpieczeństwo morskie państwa), oraz na Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie (kierunek: stosunki międzynarodowe). Szeroką wiedzę, w szczególności z zakresu prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej, zdobyła na rocznych studiach na Universidad de Zaragoza (Uniwersytet w Saragossie). Włada językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Wiedzę i umiejętności praktyczne ze wszystkich powyższych dziedzin efektywnie i umiejętnie wykorzystuje w pracy radcy prawnego.

Doświadczenie zawodowe w rzemiośle prawniczym rozwija od roku 2007 poczynając od staży w gdańskich kancelariach adwokacko-radcowkich, poprzez szkolenia w wydziałach Sądów Rejonowych i Okręgowych w Kołobrzegu, Koszalinie i Białogardzie. Przez okres odbywania trzyletniej aplikacji radcowskiej pracowała na stanowisku aplikanta radcowskiego w wiodącej Kancelarii Radców Prawnych w Kołobrzegu, gdzie wykorzystywała swoje umiejętności w praktyce między innymi poprzez reprezentację klientów przed sądami i innymi instytucjami, sporządzanie projektów pism procesowych (w  tym pozwów, apelacji cywilnych i karnych, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, odwołań od decyzji administracyjnych), opinii prawnych, umów handlowych, umów cywilnoprawnych, bieżący kontakt z Klientami itp.

W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej oraz zwyczajowymi zasadami współpracy międzyludzkiej opartej na zaufaniu i szacunku. Zawód radcy prawnego wykonuje z zaangażowaniem, pasją oraz przekonaniem, że nawet drobna sprawa zasługuje na uwagę i rzetelną ocenę prawną.memberW czym mogę Państwu pomóc?

Oferta Kancelarii jest skierowana do klientów indywidualnych (w  tym także do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), osób prawnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Radca prawny służy pomocą w szczególności poprzez reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracyjnymi oraz urzędami i instytucjami; poprzez sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych oraz umów; a także poprzez bieżące doradztwo prawne i udzielanie doraźnych porad prawnych.

Usługi Kancelarii obejmują poniższy zakres:

Prawo cywilne

prawo cywilne

Stykamy się z nim na każdym kroku (także nieświadomie) chociażby poprzez kupno biletu autobusowego, czy korzystanie z wody we własnym domu. Kancelaria podejmie się spraw związanych między innymi z dochodzeniem roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie, roszczeń o zapłatę, roszczeń związanych z naruszeniem dóbr osobistych, związanych z prawem własności i ograniczonymi prawami rzeczowymi (np. służebności), zasiedzeniem, ze zniesieniem współwłasności, spraw ubezpieczeniowych, spadkowych, konsumenckich i in.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Obejmuje sprawy takie jak rozwód i separacja, sprawy związane z opieką nad dziećmi, alimentami (w  tym także pomoc ojcom wychowującym samotnie dzieci w uzyskaniu należnych im alimentów od matek zamieszkałych poza terytorium kraju), umowami majątkowymi małżeńskimi, opieką i kuratelą oraz z ubezwłasnowolnieniem. w tych niezwykle delikatnych sprawach priorytetem jest nie tylko znalezienie optymalnego i najbardziej korzystnego rozwiązania dla Klienta, ale również troska o jego samopoczucie podczas wspólnego analizowania często bardzo intymnych szczegółów z życia prywatnego. Indywidualne podejście do każdej sprawy, dyskrecja oraz zrozumienie Klienta i okoliczności życiowych, w których się znajduje, stanowią wizytówkę Kancelarii.

Prawo karne i prawo wykroczeń

prawo karne i wykroczeń

W zakresie których Kancelaria świadczy pomoc polegającą na reprezentacji osób pokrzywdzonych oraz obronie osób podejrzanych, oskarżonych i obwinionych w postępowaniu przygotowawczym jak i na etapie postępowania sądowego. W ramach postępowania karnego osoby pokrzywdzone mogą między innymi dochodzić odszkodowania za doznaną wskutek przestępstwa szkodę lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, bez konieczności wszczynania odrębnego postępowania cywilnego, co skraca czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy i znacznie niweluje koszty ponoszone przez Klienta.

Prawo gospodarcze

prawo gospodarcze

W ramach którego Kancelaria oferuje między innymi pomoc w zarejestrowaniu podmiotu oraz przy wyborze najdogodniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej, sporządzanie dokumentów założycielskich, pomoc prawną przy uzyskiwaniu zezwoleń/koncesji, a także kompleksową i stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych

Prawo umów handlowych i cywilnoprawnych

prawo umów handlowych i cywilnoprawnych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Kancelaria podejmie się sporządzenia lub opiniowania umów, aktów założycielskich itp., w taki sposób, aby były one nie tylko poprawne pod względem prawnym oraz zgodne z obowiązującymi przepisami, ale także aby możliwie szeroko zabezpieczały interesy Klienta i minimalizowały ryzyko związane z ich zawarciem.

Prawo administracyjne

prawo administracyjne

W ramach którego Kancelaria oferuje między innymi reprezentację Klientów przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi, bieżącą obsługę prawną jednostek samorządowych czy przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Prawo pracy

prawo pracy

W ramach którego Kancelaria między innymi udzieli pomocy w  sporządzaniu umów o pracę i podejmie się reprezentacji pracowników i pracodawców przed sądami pracy np. w sprawach o mobbing, dyskryminację w zatrudnieniu, o przywrócenie do pracy i inne.

Indywidualne potrzeby Klienta

indywidualne potrzeby klienta

W zależności od indywidualnych potrzeb Klienta możliwa jest pomoc prawna także w innych dziedzinach (np. prawo międzynarodowe, prawo budowlane, prawo turystyczne, prawo własności intelektualnej, prawo morskie).

Zastępstwo substytucyjne

zastępstwo substytucyjne

Kancelaria oferuje współpracę z radcami prawnymi i adwokatami poszukującymi zastępstwa substytucyjnego na terenie województwa Zachodniopomorskiego (w  szczególności Kołobrzeg, Koszalin, Białogard, Gryfice).

Porady prawne on-line

porady online

Usługa ta rekomendowana jest w szczególności przy drobnych lub bezspornych sprawach takich jak zaopiniowanie projektu umowy, sporządzenie pisma procesowego, uzyskanie informacji o charakterze prawnym, wystosowanie e-pozwu itp.

Stała obsługa prawna

stała obsługa prawna

Usługa ta jest szczególnie atrakcyjna dla przedsiębiorców, którzy od początku zmuszeni są poruszać się w gąszczu często niezrozumiałych przepisów prawa, oraz dla tych podmiotów, których działalność generuje potrzebę świadczenia pomocy prawnej ze stałą częstotliwością. Oferta każdorazowo dostosowywana jest do potrzeb Klienta i profilu jego działalności. Mocną stroną tej formy współpracy jest możliwość stałego kontaktu z jednym prawnikiem we wszystkich sprawach związanych z prowadzoną działalnością, który od początku jest zaznajomiony z potrzebami przedsiębiorstwa, oraz stosunkowo niższe koszty obsługi prawnej.

ZASADY WSPÓŁPRACY

Honorarium radcy prawnego za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie i w porozumieniu z Klientem. Do każdego honorarium Kancelaria dolicza koszty prowadzenia sprawy takie jak koszty korespondencji, dojazdów czy też zastępstwa substytucyjnego. Honorarium jest także powiększane o obowiązującą stawkę podatku VAT (obecnie 23%).
Kancelaria proponuje Państwu następujące systemy rozliczeń:

Kwotowy system wynagradzania:

Honorarium ustalane jest po wstępnej analizie sprawy i odrębnie za każde zlecenie. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy, nakładu czasu poświęconego na realizację zlecenia, wartości przedmiotu sprawy oraz oczekiwanego przez klienta terminu załatwienia sprawy. Wynagrodzenie płatne jest z góry. w szczególnych sytuacjach możliwe jest rozłożenie należności na raty.

Ryczałtowy system wynagradzania:

W przypadku stałej współpracy (kompleksowa obsługa prawna) ustala się stałą, miesięczną kwotę honorarium za wykonywanie konkretnych, ustalonych w umowie czynności. Wysokość honorarium uzależniona jest od rodzaju spraw powierzonych radcy prawnemu oraz od szacowanego nakładu czasu poświęconego na obsługę danego podmiotu. Dodatkowe zlecenia wykraczające poza umowę rozliczane będą odrębnie według kwotowego systemu wynagradzania.

Godzinowy system wynagradzania:

Honorarium ustala się na podstawie stawki godzinowej (np.: w przypadku konieczności urzędowania radcy prawnego w siedzibie Klienta, asystowania przy zawieraniu umowy itp.).

Premia za sukces:

W przypadku prowadzenia sprawy sądowej istnieje możliwość ustalenia dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego jako tzw. nagrody za sukces.


PORADY ON-LINE

W celu uzyskania porady on-line proszę wypełnić poniższy formularz lub wysłać e-mail na adres skrzynki pocztowej: radca.ziomek@interia.pl z jak najdokładniejszym opisem sprawy oraz podaniem adresu do kontaktu oraz danych koniecznych do wystawienia faktury VAT. W odpowiedzi radca prawny potwierdzi przyjęcie zlecenia, wskaże dokumenty potrzebne do należytego wykonania usługi wyceni usługę i oszacuje czas potrzebny do załatwienia sprawy. Jeśli zaakceptują Państwo przedstawione warunki koniecznym jest przesłanie zeskanowanych dokumentów na wskazany adres e-mailowy oraz dokonanie przelewu honorarium za poradę. We wskazanym przez radcę prawnego terminie należy oczekiwać na e-mail z wykonaną usługą. Dodatkowe pytania przekraczające zakres zleconego zapytania będą wyceniane oddzielnie.

Kancelaria zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zlecenia porady on-line w przypadku gdy przekracza ono zakres doraźnej porady prawnej lub gdy konieczne do należytego załatwienia sprawy dokumenty/informacje nie zostaną przekazane radcy prawnemu.

Kontakt

Już wkrótce stąd będzie można wysłać do mnie wiadomość:

Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Walaszczyk-Ziomekul. Katedralna 36 lok. II78-100 Kołobrzeg

tel: +48 601 153 050

radca.ziomek@interia.pl


NIP: 671-170-47-44, REGON: 363377404

ING BANK ŚLĄSKI,nr konta: 29 1050 1559 1000 0092 2029 7676


Radca Prawny co do zasady urzęduje w godzinach:

pn-wt, cz-pt: 8:00 - 16:00
śr:12:00 - 18:00
W innych godzinach spotkanie możliwe jest po uprzednim telefonicznym umówieniu się.